CR Fashion Book Online Class of 2020

Photography — Jon Ervin
Fashion — Daniel Gaines
Makeup — Kim Weber & Mariko Arai
Hair — Shin Arima and Tim Aylward
Nails — Mei Kawajiri and Elina Ogawa
Production — CR Studio